KVANTITATĪVIE
pētījumi:


• Tiešās (face-to-face) intervijas (respondentu dzīvesvietās/ ielu intervijas);
• Telefonintervijas, CATI;
• Interneta aptaujas, WAPI;
• “In-hall” testi;
• Ikmēneša Omnibusa aptaujas:
- Latvijas iedzīvotāju Omnibusa aptaujas (reprezentatīva izlase, vismaz 1000 respondenti vecumā no 15 līdz 74 gadiem, visa Latvijas teritorija);
- Rīgas pilsētas iedzīvotāju Omnibusa aptaujas (reprezentatīva izlase, vismaz 800 respondenti vecumā no 15 līdz 74 gadiem);
• Dažādas specializētas (Ad Hoc) klientu vajadzībām pielāgotas aptaujas;
• Kabineta pētījumi.


Pētījumu centrs SKDS piedāvā aptauju veikšanu internetā, izmantojot īpaši šim mērķim izveidotu respondentu kopumu – WebPaneli

Aptauju dati rāda, ka 2013.gada beigās jau apmēram 75% Latvijas iedzīvotāju ir uzskatāmi par interneta lietotājiem. Savukārt, apmēram 66% ir uzskatāmi par aktīviem interneta lietotājiem, t.i. viņi internetu lieto vismaz pāris reizes nedēļā. Tas nozīmē, ka šī iedzīvotāju grupa ir sasniedzama izmantojot Interneta aptauju līdzekļus.

Salīdzinot ar tādām klasiskām aptauju metodēm kā tiešās intervijas un telefonu intervijas, interneta aptaujas nodrošina vairākas priekšrocības, piemēram, lielāku datu ieguves ātrumu un zemākas pētījuma veikšanas izmaksas.

Interneta aptauju veikšanas vajadzībām pētījumu centrs SKDS ir izveidojis savu WebPaneli, kas jau kopš 2007.gada sākuma tiek aktīvi izmantots dažādu pētījumu veikšanai.

Pētījumu centrs SKDS piedāvā WebPaneli izmantot sekojošiem mērķiem:

 • Ātru, operatīvu aptauju veikšanai
 • Īpašām pazīmēm atbilstošu mērķa grupu pārstāvju atlasei un aptaujāšanai
 • Jautājumu iekļaušanai Web Omnibusa aptaujās

WebPaneļa raksturojums

Jau kopš 2005.gada vidus pētījumu centrs SKDS ir izveidojis savu WebPaneli, kur 2013.gada decembrī ir reģistrēti 9000 Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, kuri ir izteikuši gatavību kā respondenti piedalīties dažādās Interneta aptaujās.

Pētījumu centra SKDS WebPaneļa dalībnieki ir tikuši rekrutēti izmantojot dažādus un ļoti atšķirīgus rekrutēšanas kanālus (piemēram, īpaši organizētas telefonaptaujas, citu pētījumu vajadzībām veiktas tiešās intervijas, u.c.), kas nodrošina WebPaneļa dalībnieku dažādību. Par piedalīšanos aptaujās WebPaneļa dalībnieki saņem atlīdzības. Visi paneļa dalībnieki, reģistrējoties panelī, aizpilda reģistrācijas anketu, kas satur lielu skaitu demogrāfijas un dzīves stila jautājumu.

WebOmnibusa raksturojums

Izlases veidošanas avots:

Izlase tiek veidota no pētījumu centra SKDS WebPanelī reģistrētajiem Latvijas iedzīvotājiem

Izlases apjoms katrā no aptaujām:

Vismaz 1000 Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem

Izlases veids:

Kvotu izlase. Izlases struktūra tiek veidota tā, lai sasniegtā izlase būtu reprezentatīva pret aktīvajiem interneta lietotājiem Latvijā. Nepieciešamības gadījumā pēc pasūtītāju pieprasījuma izlasi ir iespējams veidot proporcionāli visiem Latvijas iedzīvotājiem norādītajā mērķa grupā

Aptaujas metode:

WAPI (web assisted personal interviews - internetā pašaizpildāmas anketas)


Pētījumu rezultāts

Atkarībā no klienta vēlmēm pētījuma rezultāti var tikt iesniegti datu masīva veidā (SPSS, ASCII), kā arī nepieciešamības gadījumā var tikt sagatavota pētījuma atskaite tabulu, grafiku vai analītiskas atskaites veidā.


WebOmnibusa aptauju datu pielietojamība

WebOmnibuss kā instruments var tikt izmantots visdažādākajiem pētnieciskajiem mērķiem, kur mērķa auditorija ir gan plašas, gan arī kādas šaurākas un specifiskākas iedzīvotāju grupas. Tas var tikt izmantots gan sabiedriskās domas, gan dažāda veida tirgus, marketinga un patēriņa pētījumos. Tomēr jāievēro, ka WebOmnibusa specifikas dēļ ar šo metodi iespējams sasniegt tikai aktīvos interneta lietotājus, tāpēc šādi veiktu aptauju rezultāti pagaidām nevar tikt uzskatīti par reprezentatīviem pret visiem Latvijas iedzīvotājiem.KVALITATĪVIE pētījumi:

• Fokusa grupu diskusijas (minigrupas, konfliktu grupas, interešu grupas u.c.);
• Novērošana;
• Dziļās intervijas;
• Ekspertu intervijas.

Kvalitatīvo pētījumu galvenais uzdevums ir atklāt psiholoģiskos aspektus, motivāciju un vajadzības, kas nosaka patērētāja attieksmi un uzvedību. Lai to noskaidrotu nepietiek ar pašu respondentu izteiktajiem vārdiem un apgalvojumiem, ir jāmēģina noteikt respondentu patiesās un dziļākās emocijas, fantāzijas un asociācijas, rosināt iztēli, kas bieži vien ir apslēptas zem respondentu racionālās apziņas.

Lai sasniegtu pēc iespējas ‘dziļāku’ un patiesāku informāciju kvalitatīvajos pētījumos izmanto visdažādākās tehnikas, kuras respondentiem ļauj izteikt, aprakstīt savas domas un sajūtas, tādejādi ir iespējams atklāt respondentu patiesos motīvus, slēpto, neapzināto attieksmi. Iespējamas arī tādas metodes un tehnikas, kuras neprasa aktīvu respondentu piedalīšanos, piemēram, novērošana.

Kvalitatīvos pētījumus izvēlas gadījumos, kad ir nepieciešams atbildēt uz jautājumiem KĀPĒC?, KAS? un KĀ? Šie pētījumi parasti ir neformāli, daļēji strukturēti, tādejādi respondentiem ir iespējams sarunas laikā brīvāk dalīties savos uzskatos un sajūtās, nekā aizpildot stingri noteiktu veidlapu – aptaujās.

Kvalitatīvai fokusa grupu diskusiju norisei SKDS rīcībā ir speciāli aprīkota diskusiju telpa, kā arī īpaša telpa novērotājiem un diskusiju video un audio ierakstu veikšanai. Diskusiju dalībnieki tiek atlasīti ar intervētāju tīkla starpniecību.

SKDS piedāvā fokusgrupu organizēšanu gan latviešu, gan krievvalodīgo auditorijās, kā arī, ar ārvalstu kolēģu starpniecību tās ir iespējams organizēt citās valstīs.

Piedāvātie produkti

 • Kompānijas tēla pētījumi;
 • Produktu/pakalpojumu vērtējuma pētījumi;
 • Produktu/pakalpojumu tirgus iespēju pētījumi;
 • Patērētāju apmierinātības pētījumi;
 • Jauna produkta/pakalpojumu attīstības iespēju, koncepciju pētījumi;
 • Pircēju lojalitātes pētījumi;
 • Reklāmas kampaņu vērtējumi;
 • Konkurentu pētījumi;
 • Testi – produktu, iepakojumu, reklāmu, patērētāju uzvedības, paradumu, vērtību, vajadzību;
 • Ideju ģenerēšana (Brainstorms)
 • Sabiedriskās domas pētījumi;
 • Bērnu un jaunatnes pētījumi;

Tehnikas

 • kolāžas,
 • fotoizlases,
 • personificēšana,
 • vērtību testi,
 • teikumu pabeigšana.

Pamatpkalpojumi

 • Diskusijas vadlīniju sastādīšana
 • Moderatora kopsavilkums (brief), pēc katras fokusgrupas;
 • Pilns audio-video ierakstu nodrošinājums;
 • Sinhronā tulkošana;
 • Klientam nepieciešamie tulkojumi;
 • Speciāli aprīkotas diskusiju telpas iznomāšana (Vienvirziena spoguļtelpa novērotājiem, tehniskais nodrošinājums video un audio ierakstu veikšanai).