Baznīcas iela 32-2 Rīga, LV - 1010 | Talr. (+371) 67312876 | [email protected]

Vispārīgie noteikumi

Pētījumu centra SKDS interneta aptauju dalībnieku panelis ir SIA SKDS uzturēta respondentu datu bāze, kuras mērķis ir piedāvāt paneļa dalībniekiem iespēju piedalīties dažādos sociālos un mārketinga pētījumos izmantojot internetu, kā arī fokusgrupu pētījumos un testos. 

Dalība panelī ir brīvprātīga, un tajā drīkst iesaistīties visi Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 15 gadiem. 

Lai pētījumu centrs SKDS varētu veikt aptauju datu statistisku analīzi dažādos klientiem nepieciešamos sociālos un demogrāfiskos griezumos, pētījumu centram ir nepieciešama dažāda rakstura informācija par paneļa dalībniekiem. Atsevišķi šādi dati var būt sensitīvi un konfidenciāli (piemēram, dati par paneļa dalībnieku ienākumu līmeni). Dalības panelī priekšnoteikums paredz, ka paneļa dalībniekiem ir jāsniedz pētījumu centram SKDS šāda rakstura informācija, un paneļa dalībnieki atļauj pētījumu centram reģistrēt šo informāciju savās datu bāzēs. Vienlaikus pētījumu centrs SKDS garantē šo datu pilnīgu konfidencialitāti, t.i., tie netiks atklāti trešajām personām un tiks izmantoti tikai statistiski apkopotas informācijas veidā, kas neļauj identificēt atsevišķus paneļa dalībniekus.

Pēc sākotnējās reģistrācijas pabeigšanas katrs paneļa dalībnieks saņem savu personīgo konta numuru (ID) un paroli, ar kuru palīdzību ir iespējams piekļūt uzskaitei par savāktajiem punktiem, iesniegtajai personiskajai informācijai, dalības panelī noteikumiem, kā arī tajā brīdi aktīvajiem projektiem (aptaujām). Pētījumu centram SKDS ir svarīgi, lai gadījumos, ja ziņas par respondentu mainās (īpaši dzīvesvieta/ pasta adrese vai e-pasta adrese), paneļa dalībnieki paši patstāvīgi veiktu nepieciešamās izmaiņas.


Paneļa darbības princips
 
Panelī reģistrētie aptauju dalībnieki pa elektronisko pastu (e-pastu) saņem uzaicinājumus piedalīties aptaujās kopā ar hipersaiti uz dotās aptaujas anketas sākumu, kura atrodas pētījumu centra SKDS WEB aptauju serverī. Lai uz datora ekrāna saņemtu aptaujas jautājumus, respondentam ir nepieciešams pastāvīgais interneta pieslēgums un kāda no interneta pārlūkprogrammām (piemēram, Chrome).
 
Aptauja norisinās interaktīva dialoga veidā – pēc tam, kad respondents ir atbildējis uz ekrānā redzamo jautājumu/ jautājumiem, viņš nospiež apstiprinājuma pogu, un viņa ekrānā ierakstītie dati tiek nosūtīti uz SKDS WEB serveri. Pēc tam respondents uz ekrāna saņem nākamo aptaujas jautājumu vai jautājumus. Šādā veidā tiešsaites režīmā tiek aizpildīta visa aptaujas anketa.
 
Pētījumu centram SKDS nav pienākums visus paneļa dalībniekus uzaicināt piedalīties visās aptaujās – ir iespējami pētījumi, kur kā mērķa grupa var tikt izvēlēts kāds šaurāks un specifiskāks respondentu loks. Pētījumu centram SKDS nav pienākums katram konkrētam paneļa dalībniekam garantēt minimālo un/ vai maksimālo jautājumu skaitu, kuri var tikt uzdoti gada laikā.
 
Pēc tam, kad (vadoties pēc statistikas) nepieciešamais respondentu daudzums ir atbildējis uz uzdotajiem jautājumiem, pētījumu centram ir tiesības pārtraukt aptauju neskatoties uz to, ka visi potenciālie aptaujas dalībnieki, kuri ir saņēmuši uzaicinājumus, var arī nebūt paspējuši aizpildīt aptaujas anketu.
 
Paneļa dalībnieki piekrīt, ka pētījumu centrs SKDS ir tiesīgs reģistrēt aptaujas laikā saņemtās dalībnieku atbildes un uzrāt tās īpašās datu bāzēs, ieskaitot personīga rakstura informāciju. Bez sociāli demogrāfiskās informācijas, kura jāsniedz reģistrējoties dalībai panelī, pētījumu centrs SKDS aptaujās ir tiesīgs prasīt arī tāda rakstura informāciju, kura atsevišķos gadījumos var tikt uzskatīta arī par delikātu (piemēram, politiskās simpātijas utml.). Vienlaikus paneļa dalībniekiem nav pienākums atbildēt uz visiem uzdotajiem aptauju jautājumiem.
 
Atsevišķu pētījumu veikšanai var būt nepieciešamas kādas specifiskas mērķa grupas atbildes, kura tiek atlasīta no kopējā respondentu paneļa. Paneļa dalībnieki piekrīt, ka šādu grupu atlasē var tik izmantoti gan viņu sākotnēji iesniegtie sociālie un demogrāfiskie dati (reģistrācijas anketa), gan arī iepriekšējo pētījumu laikā sniegtās atbildes.
 
Katram paneļa dalībniekam ir tiesības pieprasīt pētījumu centram SKDS ziņas par savu personīgo informāciju (reģistrācijas anketa), kura ir atrodama pētījumu centra datu bāzē. Katram paneļa dalībniekam ir tiesības pieprasīt nepareizas personiskās informācijas izlabošanu.


 
 Aptauju rezultātu nodošana trešajām pusēm


Paneļa dalībnieki atļauj pētījumu centram SKDS nodot savu aizpildīto anketu datus trešajām pusēm statistiski apkopotas vai citādā veidā anonīmas informācijas formā. 
Pētījumu centrs SKDS apņemas neatklāt trešajām pusēm paneļa dalībnieku identitāti, t.i., pētījumu centrs tur noslēpumā aptauju dalībnieku vārdus, uzvārdus, pasta adreses, telefona numurus, e-pasta adreses, kā arī cita veida informāciju, kura var tikt izmantota paneļa dalībnieku identitātes noteikšanai. Šāda informācija var tikt nodota trešajām pusēm tikai ar paneļa dalībnieku īpašu piekrišanu (rakstisku vai e-pasta ziņas formā). Atlīdzība par dalību panelī

Par katru aizpildīto aptaujas anketu paneļa dalībnieki saņem noteiktu skaitu punktu. Punktu skaits ir atkarīgs no katras konkrētās aptaujas garuma un atbildamo jautājumu specifikas un sarežģītības pakāpes. 
Lai paneļa dalībniekiem atlīdzinātu par laiku, kas pavadīts pildot web aptauju anketas, paneļa dalībnieku savāktie punkti tiek izmantoti loteriju veikšanā, kur dalībnieku starpā regulāri tiek izlozētas vērtīgas balvas. Balvu izloze tiek veikta balstoties uz savākto punktu skaitu, kur katrs savāktais punkts dod vienu iespēju iegūt balvu – t.i., jo vairāk dalībniekam ir punktu, jo lielāka ir varbūtība, ka viņš iegūs balvas. 
Pētījumu centrs SKDS patur tiesības mainīt atlīdzības sistēmu, piemēram, tādu, kur paneļa dalībniekiem ir iespēja par saviem savāktajiem punktiem saņemt dāvanu karti kādā no Latvijā populārajiem veikalu tīkliem (piemēram, RIMI, Maxima, Drogas).

 

 Vienošanās grozīšana

Pētījumu centrs SKDS atstāj sev tiesības grozīt minēto vienošanos (Dalības panelī noteikumi), par to informējot paneļa dalībniekus. Paneļa dalībnieki tiek informēti par grozījumiem ar e-pasta starpniecību pēc tam, kad viņi ir atbildējuši uz to aptauju jautājumiem, kuras tika uzsāktas pirms grozījumu izdarīšanas.   


 Izstāšanās no paneļa
 
Paneļa dalībnieki jebkurā brīdī no paneļa var izstāties nosūtot uz adresi atteikums@skds.lv attiecīgu e-pasta ziņojumu. Pēc šāda lūguma saņemšanas minētais dalībnieks no paneļa tiek izslēgts, t.i., viņam vairāk netiek sūtīti uzaicinājumi piedalīties aptaujās, bet visi sociālie un demogrāfiskie dati par viņu no attiecīgajiem reģistriem izdzēsti.
Ja paneļa dalībnieks 12 mēnešus nav atbildējis uz pētījumu centra SKDS nosūtītajiem uzaicinājumiem piedalīties aptaujās, viņš tiek uzskatīts par pasīvu dalībnieku, un pētījumu centrs SKDS patur tiesības šādu dalībnieku no paneļa izslēgt.
Pētījumu centrs SKDS patur arī tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma izslēgt atsevišķus dalībniekus no interneta aptauju paneļa, nepaskaidrojot izslēgšanas iemeslus.

 
 
 Strīdi


Strīdi un domstarpības, kas radušies starp pētījumu centru SKDS un paneļa dalībniekiem, tiek risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja šādā veidā risinājumu nav iespējams atrast, strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Visas tiesiskās attiecības, kas izriet no šīs vienošanās, tiek apspriestas pēc Latvijas Republikas likumiem. 


Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS

Baznīcas iela 32 – 2, Rīga, LV 1010
Tālr. 67 312 876
Fakss 67 312 874
E-pasts: skds@skds.lv